„Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās”

„Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās”Projekta nosaukums:
 „Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās”

Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija

Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija

Projekta īstenošana: 01.04.2019.-31.10.2020.

 

Projekta partneri:

Horvātijas Tieslietu ministrija
Lietuvas Tiesu administrācija 

Projekta mērķis:

Veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt ES savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu krimināllietās.

Izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju, izpildot sodu, ko noteikušas ārvalstu tiesu institūcijas.


Tiesu administrācija uzsāk Eiropas Savienības finansētā projekta „Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” īstenošanu

Latvijā viesojas ekspertes no Lietuvas un Horvātijas tieslietu institūcijām